Selecteer een pagina

Over Trefpunt

Alles wat je wilt weten over Trefpunt

Algemene informatie opzoeken en verstrekken
Algemene adressen, telefoonnummers, websites en of e-mailadressen van onder andere:

 • Hulpverlening (politie, brandweer, ambulance, ziekenvervoer en dergelijke)
 • Huisarts, ziekenhuis, apotheek, dierenarts
 • Maatschappelijk werk
 • Vervoer (taxi, vervoer op maat, wijkbus)
 • Bankkantoren
 • Diverse instanties
 • Onderwijs volwasseneneducatie
 • Onderwijs jongeren
 • Taalplein, informatie opvragen en verstrekken voor taalaanbieders en/of taalcursussen
 • Route (auto, fiets, openbaar vervoer)
 • Opzoeken van digitale informatie, diversen

Voorzieningen
Informatie opzoeken/opvragen en verstrekken, eventueel doorverwijzen, aanvragen indienen of bemiddeling bij diverse instanties, zoals:

 • AIO (Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen)
 • WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Invalideparkeerplaats, vervoer op maat, rolstoel aanvraag en dergelijke.
 • IND (Immigratie en Naturalisatiedienst)
 • PGB (Persoonsgebonden budget)
 • Budgetcoach
 • Traject begeleider
 • Mijnoverheid.nl
 • Verzekeringen, zorg, uitvaart, enzovoorts.
 • Voedselbank aanvragen – (alleen vraagwijzer)
 • FBNR (Fonds Bijzondere Noden Rotterdam)

Aanvragen uitkering
Het aanvragen van uitkering bij instanties, zoals:

 • Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekering)
 • AOW (Algemene Ouderdoms Wet)
 • ANW (Algemene Nabestaanden Wet
 • Informatieverstrekking diverse regelingen gedupeerden coronacrisis
 • BU (Bijzondere Uitkering) aanvragen
 • CAK (Centraal Administratie Kantoor)
 • SVB (Sociale Verzekeringsbank) Binnen en buitenland
 • PGB (Persoonsgebonden budget).
 • AIO (Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen)

Helpen bij verplichtingen voor aanvraag van uitkering
Algemene verplichting:

 • Informeren en assisteren aanvragen en gebruiken van DigiD (Digitale Identiteit)
 • Afspraken maken
 • Controle op het nakomen van de uitnodigingen
 • Lijst opstellen, controleren van mee te brengen stukken
 • Vrijwilligerswerk, zoeken, aanvragen, bemiddeling, scholing

Sollicitatieverplichtingen
Informatie opzoeken/opvragen en verstrekken, eventueel doorverwijzen, aanvragen indienen of bemiddeling bij diverse instanties, en verder hulp bij:

 • Ondersteunen bij opstellen van motivatiebrief en cv (curriculum vitae).
 • Computer (onder toezicht) ter beschikking stellen zodat werkzoekenden hier gebruik van kunnen maken om zelf te zoeken.
 • Opzoeken van websites of ondersteuning van het zoeken naar digitale informatie.
 • Inschrijven bij uitzendbureaus (digitaal) en dergelijke.
 • Ondersteuning bij participatieverplichting.

Schuldbemiddeling –budgetcoach
Informatie opzoeken/opvragen en verstrekken, eventueel doorverwijzen, aanvragen indienen of bemiddeling bij diverse instanties, en verder hulp bij:

 • Huisbezoek afleggen voor de aanvraag van noodvoorzieningen zoals noodgeld.
 • Doorverwijzen naar diverse instanties.
 • Administratie ordenen.
 • Bemiddeling tussen instanties en cliënt en/of instanties onderling.
 • Formulieren, opzoeken, downloaden, uitleggen, invullen.
 • Bezwaarschriften, opstellen.
 • Betalingsregeling aanvragen.

(Gemeentelijke) belastingen
(Inkomsten)Belasting en toeslagen, inkomensverklaring, bemiddeling, betalingsregelingen, kwijtscheldingen, informatie opvragen/opzoeken en verstrekken voor onder andere:

 • Afvalstoffenheffing, kwijtschelding (ontheffing) aanvragen, betalingsregelingen of uitstel van betalingen aanvragen. Bezwaar indienen.
 • Onroerendzaakbelasting, kwijtschelding (ontheffing) aanvragen, betalingsregelingen of uitstel van betalingen aanvragen. Bezwaar indienen.
 • SVHW (Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling), kwijtschelding (ontheffing) aanvragen, betalingsregelingen of uitstel van betalingen aanvragen. Bezwaar indienen.
 • Ontvangen van gegevens van cliënten voor het inplannen voor invullen van inkomstenbelasting op de jaarlijkse invuldag voor bewoners.
 • Invullen inkomstenbelasting via DigiD en/ of programma van de Belastingdienst.
 • Aanvragen en controleren van Toeslagen.

Gezondheid
Informatie opzoeken/opvragen en verstrekken, eventueel doorverwijzen, aanvragen indienen of bemiddeling bij diverse instanties, zoals:

 • Opzoeken telefoonnummer hulpdiensten
 • Hulpverlening (huisarts, tandarts, fysio enzovoorts)
 • Afspraak maken, huisarts, ziekenhuis, vervoer op maat, wijkbus
 • Huishoudelijke verzorging, Thuiszorg, Aafje, Laurens enzovoorts
 • (In uitzonderlijke gevallen) begeleiding naar en van zorgverlener
 • CAK aanvragen, bemiddeling en dergelijke
 • Informatieverstrekking covid-19

Wijkagent

 • Afspraken inplannen of zorg dragen voor telefonisch consult
 • Overlast melden
 • Overige zaken zoals verdachte figuren en of omstandigheden constateren en aan de wijkagent melden

Gemeente Rotterdam
Alle voorkomende vraagstukken:

 • Gemeente Rotterdam (14010) o.a. voor meldingen defecte straatverlichting, bestrating en dergelijke
 • Doorgeven van hulpbehoevenden (met name) boven de leeftijd van 70 jaar
 • Bijeenkomsten bijwonen
 • Informatie verstrekken over bijvoorbeeld sleuteldragers en dergelijke

Rechtspraak
Rechtbank bezoek, informatie opvragen/opzoeken, verstrekken en verder:

 • Begeleiding in de aanloop naar de rechtbank
 • Persoonlijke begeleiding naar de rechtbank
 • Justitiële brieven opstellen, uitleggen. Ook in samenwerking met de sociale Raadsvrouw

Havensteder/ overige coöperaties

 • Reparatieverzoeken, aanvragen, controleren
 • Straatcontactpersoon voor meldingen alle voorkomende zaken
 • Afspraken inplannen voor contactmomenten met Havensteder
 • Verbeterplan/project, informatie verstrekken, indien nodig doorverwijzen de betreffende afdeling
 • Informatie opzoeken of doorverwijzen naar en via de website Vreewijkverder.nl
 • Overlast
 • Verwaarlozing van huis en tuinonderhoud rapporteren en melden
 • Huurdersgeschillen, poging tot bemiddeling, afspraken maken met verhuurder
 • Doorverwijzen van cliënt naar Bewonersorganisatie (BOV) of Huurders Vereniging Vreewijk (HVV)

Woonnet Rijnmond (Inschrijvingen, Zoekopdrachten, Woningruil)

 • Inschrijven van woningzoekenden
 • Doorgeven van woningaanbod aan cliënten
 • Bemiddelen van woningruil
 • Contacten leggen tussen woningzoekenden
 • Speciale afsprakenuur op donderdag van 10:00 tot 11:00 uur

Openbaar vervoer
RET (Rotterdamse Elektrische Tram), NS (Nederlandse Spoorwegen) en bus (Streekvervoer), hulp bij:

 • Het aanvragen van persoonlijke ov-kaart
 • Het opwaarderen van persoonlijke ov-kaart (digitaal)
 • Informatievoorziening algemeen
 • Reizigersinformatie opzoeken (9292OV)
 • Restitutie aanvragen

Afhaalpunt Oud Rotterdammer
Bewoners kunnen bij het Trefpunt de Oud Rotterdammer op komen halen.

De Uil/Paal en Perk
Contacten onderhouden en doorverwijzen voor de Klussendienst – Hulpdienst:

 • Vrijwilligers zoeken
 • Strooizout aanvragen
 • Afspraken maken voor het ophalen van groot (verkoopbaar) materiaal
 • Afspraak maken voor de klussendienst

Groenvoorziening

 • Afspraken maken voor tuinonderhoud
 • Signalering van achterstallig onderhoud

Overige zaken

 • Vertrouwenspersoon. Luisterend oor bieden (luisterloket)
 • Brieven schrijven, lezen, uitleg geven, vertalen
 • Kopiëren of uitprinten
 • Ondersteuning en informeren bij hulpvragen over gebruik telefoon, tablet of laptop
 • Verhuiskostenvergoeding 65+ en 65- aanvragen
 • Energieleveranciers, uitleg jaarnota’s, betalingsregelingen, afspraken maken
 • Telecommunicatie, abonnement afsluiten, aanpassen, betalingsverkeer en dergelijke
 • Postbezorging, informatie over bezorging post en stukken, verkooppunt van postzegels
 • Informeren en assisteren bij bankzaken
 • Inbraakpreventie met onder andere, informatie verstrekken preventie, aangiftepunt digitaal
 • Werkervaringsplaats, faciliteren van tegenprestatie, Onderwijsinstituut voor Stagiaires SMD- opleiding